خرید اشتراک

پلن A
قیمت پنل:20,000 تومان
تخفیف قیمت هر طرح: %20
تعداد کل دانلود با تخفیف: 30 طرح
مدت اعتبار پنل : 30 روز
قیمت پنل:40,000 تومان
تخفیف قیمت هر طرح: %40
تعداد کل دانلود با تخفیف: 30 طرح
مدت اعتبار پنل : 30 روز
قیمت پنل:60,000 تومان
تخفیف قیمت هر طرح: %60
تعداد کل دانلود با تخفیف: 30 طرح
مدت اعتبار پنل : 30 روز
قیمت پنل:80,000 تومان
تخفیف قیمت هر طرح: %80
تعداد کل دانلود با تخفیف: 30 طرح
مدت اعتبار پنل : 30 روز
پلن B
قیمت پنل:10,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 3 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 7 روز
قیمت پنل:20,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 70 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 14 روز
قیمت پنل:50,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 100 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 21 روز
قیمت پنل:70,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 120 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 30 روز
پلن C
قیمت پنل:30,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 70 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 30 روز
قیمت پنل:40,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 80 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 30 روز
قیمت پنل:50,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 90 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 30 روز
قیمت پنل:60,000 تومان
تعداد دانلود رایگان: 100 طرح
تخفیف ندارد
مدت اعتبار پنل : 30 روز